Từ khóa: Liberty ABS 125 3V i.e nứt ống khung chính