Từ khóa: mỗi người chỉ được đứng tên đăng kí một ô tô