Nội thất Mercedes GT-Coupe: Đánh giá & hình ảnh thực tế